Jeni Webb

Tính đến năm 2017, Jeni là giám đốc tuân thủ của DHA. Trách nhiệm của bà bao gồm quản lý và chỉ đạo việc đánh giá tuân thủ, ngăn ngừa gian lận, và đào tạo nhân viên. Bà là một Cựu chiến binh Tự do của Chiến dịch Iraq, và đã phục vụ hai cuộc tham chiến—một vào năm 2006 và một vào năm 2008.

Với tư cách là giám đốc tuân thủ của DHA, Jeni đảm bảo việc tuân thủ toàn quyền thông qua việc giám sát chuyên môn đối với các hoạt động vận hành và quản lý. Bà thực hiện việc kiểm toán để đảm bảo tuân thủ các chính sách hành chính, lệnh tòa án, và các chỉ thị của HUD. Ngoài ra, Jeni còn tiến hành các nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về các quy định liên bang, luật pháp, và hướng dẫn HUD, xác nhận tính hiệu quả của hệ thống báo cáo và kiểm soát nội bộ.

Jeni là một hạ sĩ quan của Quân đội Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 2004 đến năm 2009, trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực nhà ở công cộng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin vào năm 2011, Jeni làm việc với tư cách là nhà phân tích chương trình cho Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) trước khi tham gia vào DHA.

Jeni có Bằng Cử nhân Khoa học của Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point, và bà đã nhận được Bằng Thạc sĩ Khoa học của Đại học Texas tại Austin vào năm 2011.

Đội ngũ Quản lý

Karon Arnold

Karon Arnold

Director of Compliance and Training

Keytha Nettingham

Keytha Nettingham

Director of Housing Operations

Will Sanders

Will Sanders

Director of Information Technology