CẢM ƠN QUÝ VỊ
ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN DHA

Chúng tôi mong muốn tạo cơ hội cho những người tham gia chương trình đạt được khả năng tự lực và độc lập về kinh tế. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ nhà ở cho hơn 54,000 người thông qua các Cộng đồng Dân cư và chương trình Phiếu Chọn Nhà. Đây là Cơ quan Gia cư Công cộng lớn thứ 10 và quản lý chương trình Phiếu Chọn Nhà lớn thứ tư trên toàn quốc.

DHA LÀ MỘT TRONG BA CƠ QUAN GIA CƯ CỦA CHÍNH PHỦ TẠI DALLAS

Ngoài ra còn có Cơ quan Gia cư Quận Dallas và Sở Gia cư Thành phố Dallas. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các nguồn trợ giúp nhà ở giá phải chăng này bằng cách truy cập website của họ:

CƠ QUAN GIA CƯ
QUẬN DALLAS
SỞ GIA CƯ
THÀNH PHỐ DALLAS

Sở Gia cư và Cộng đồng Texas cung cấp một danh sách toàn tiểu bang về các khu nhà tín dụng thuế nhà ở thu nhập thấp. Danh sách này bao gồm các khu nhà đa hộ đã phân bổ các căn nhà giá phải chăng cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình mà quý vị cũng có thể đăng ký.

Để đăng ký, vui lòng liên lạc trực tiếp với từng khu nhà. Những khu nhà này không liên kết với DHA. Để xem danh sách các khu nhà ở giá phải chăng được liệt kê bởi Sở Gia cư và Cộng đồng Texas,  NHẤP VÀO ĐÂY

Để tìm kiếm các khu nhà ở giá phải chăng do HUD liệt kê, NHẤP VÀO ĐÂY