NGUỒN TRỢ GIÚP THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thông tin liên lạc là nhân tố quan trọng để kết nối với gia đình, bạn bè, cơ quan và trường học.
DHA cung cấp việc tiếp cận đến các nguồn trợ giúp thông tin liên lạc quan trọng cho các khách hàng của chúng tôi.

LIFELINE

Lifeline là chương trình của Ủy ban Thông tin Liên lạc Liên bang nhằm giúp các dịch vụ thông tin liên lạc trở nên phải chăng hơn cho những người tiêu dùng có thu nhập thấp. Lifeline cung cấp cho người đăng ký một khoản chiết khấu cho dịch vụ điện thoại hàng tháng được mua từ các nhà cung cấp tham gia chương trình trên thị trường.

Người đăng ký cũng có thể mua băng thông rộng được chiết khấu từ các nhà cung cấp tham gia chương trình. Các khoản chiết khấu, có thể được áp dụng cho các gói băng thông rộng độc lập, gói thoại-băng thông rộng kết hợp – cố định hoặc di động – và dịch vụ thoại độc lập – sẽ giúp đảm bảo rằng những người tiêu dùng có thu nhập thấp có thể mua được băng thông rộng của thế kỷ 21 và khả năng truy cập mà nó cung cấp cho công việc, giáo dục và các cơ hội khác.

Để biết thêm thông tin về chương trình Lifeline và tìm danh sách các nhà cung cấp tham gia chương trình,
vui lòng truy cập: FCC.GOV

 

 

RELAY TEXAS

Relay Texas là dịch vụ cung cấp khả năng tiếp cận qua điện thoại cho những người bị khiếm thính hoặc khiếm khuyết khả năng nói cảm thấy khó hoặc không thể sử dụng điện thoại truyền thống. Các đại lý của Relay Texas có thiết bị đặc biệt để vừa nghe người gọi nói vừa đọc phản hồi bằng văn bản do người gọi gửi bằng một thiết bị xử lý văn bản như TTY, VCO, máy tính hoặc thiết bị di động. Khách hàng của DHA cần trợ giúp trong việc liên lạc với chúng tôi có thể quay số 7-1-1 để được hỗ trợ TTY.

Để biết thêm thông tin về Relay Texas,
vui lòng truy cập: RELAYTEXAS.COM