CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Để cải thiện nội dung và khả năng sử dụng của website này, DHA giải pháp nhà ở miền Bắc Texas (“DHA”) sẽ tự động thu thập một số hạng mục thông tin từ người dùng. Thông tin này bao gồm:

1. Địa chỉ Internet Protocol (“IP”) hiển nhiên của Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (“ISP”) và/hoặc máy tính của quý vị, nếu máy tính của quý vị có địa chỉ IP được gán trực tiếp cho máy. 1

2. Tên Miền Đầy Đủ Điều Kiện hiển nhiên (“Tên Miền”) của Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (“ISP”) và/hoặc máy tính của quý vị, nếu máy tính của quý vị có tên miền được gán trực tiếp cho máy. 2

3. Loại trình duyệt (chẳng hạn như Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, v.v.) được sử dụng và hệ điều hành thường trú trên máy tính của người dùng.

4. Ngày và giờ người dùng truy cập website này.

5. Các trang web được truy cập tại website này, cũng như bất kỳ ứng dụng nào được sử dụng và các dữ liệu biểu mẫu.

6. Định vị Tài nguyên Thống nhất (“URL”) của website mà người dùng đã truy cập trước khi vào DHANTX.COM  (nếu có thể phát hiện được), nếu người dùng đó không kết nối trực tiếp với DHANTX.COM, hoặc sử dụng nó làm trang chủ hoặc “Cổng thông tin”.

DHA sử dụng thông tin này để xác định các nhu cầu hoạt động của website; để đảm bảo tính tương thích với công nghệ được sử dụng bởi khách truy cập của DHANTX.COM và nói chung để bổ sung và cải thiện các dịch vụ được cung cấp trên DHANTX.COM. Để đạt được những mục tiêu đó, đôi khi, DHA có thể tiến hành phân tích thống kê đối với dữ liệu mà nó thu thập được.

7. DHA không thập dữ liệu cho các mục đích thương mại hoặc tiếp thị, 3 và DHA không bán, trao đổi hoặc phân phối dữ liệu được thu thập bởi DHANTX.COM cho các mục đích thương mại hoặc tiếp thị.

Thông tin được Gửi đến DHANTX.COM

Trong một phiên trên DHANTX.COM, người dùng có thể chắc chắn gửi thông tin cho DHA bằng thư điện tử (“e-mail”) trong số các phương tiện khác, điền và gửi biểu mẫu trực tuyến, sàng lọc các quyền lợi và dịch vụ, hoặc bầu chọn để cá nhân hóa DHANTX.COM và sử dụng nó như một cổng thông tin tùy chỉnh. Những thông tin đã được gửi chắc chắn như vậy sẽ được lưu trữ trong một môi trường bảo mật và sẽ được DHA sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ và/hoặc nghĩa vụ đối với công dân của mình (tức là “các mục đích chính phủ”). 4

Các mục đích chính phủ mà thông tin đã được gửi chắc chắn của quý vị có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm các điều sau:

1. Giúp DHA phản hồi yêu cầu đối với thông tin không có sẵn từ DHANTX.COM

2. Điều tra một sự cố được báo cáo cho DHA qua DHANTX.COM 5

3. Lưu giữ danh sách các bên quan tâm đến một số vấn đề hoặc khía cạnh cụ thể của DHA mà DHA dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin trong tương lai.

4. Gửi các bản cập nhật thông tin và thực hiện việc tiếp cận các chủ đề như, nhưng không chỉ giới hạn trong, các dịch vụ sẵn có và các sự kiện DHA sắp diễn ra.

5. Chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ khác với mục đích hạn chế là tạo điều kiện cho các dịch vụ và quyền lợi, phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.

6. Tiết lộ thông tin đó theo yêu cầu được đưa ra theo Đạo luật Thông tin Công cộng Texas (“TPIA”) hoặc lệnh của tòa án, nếu thông tin đó không được luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương bảo vệ. 6

DHA không cho thuê hoặc bán thông tin có thể nhận dạng cá nhân (ví dụ: thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, v.v., hoặc các thông tin khác giúp nhận dạng hoặc có thể dẫn đến việc nhận dạng người dùng cụ thể), DHA cũng không trao đổi hoặc mua bán thông tin đó với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người dùng. DHA không tiết lộ bất kỳ thông tin tài chính có thể nhận dạng cá nhân nào khác trừ khi cần thiết để hoàn thành một giao dịch tài chính, hoặc khi có sự đồng ý bằng văn bản của người dùng hiện hành. Tất cả việc DHA sử dụng thông tin tài chính như vậy sẽ phải tuân theo mục trong chính sách này về các vấn đề tài chính, được nêu dưới đây.

Nếu người dùng DHANTX.COM  chọn không nhận thêm thông tin từ DHA, thì DHANTX.COM sẽ không gửi những thông tin đó. Nếu người dùng DHANTX.COM chọn nhận thêm thông tin liên lạc từ DHA, thì DHANTX.COM sẽ chỉ gửi thông tin trong các hạng mục được người dùng cho phép. Nếu DHANTX.COM gửi thư điện tử (“e-mail”) cho người dùng, thì thư điện tử đó KHÔNG phải là thư bảo mật 7 và có tính chất giống với thông tin thường được cung cấp cho công chúng và báo chí.

Bảo mật và Giám sát
1.
 Trong một số trường hợp nhất định, người dùng có thể có cơ hội nhận hoặc tạo mật khẩu để truy cập hoặc để gửi thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Người dùng không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai, và DHA sẽ không bao giờ hỏi người dùng về mật khẩu thông qua gọi điện thoại, tin nhắn, fax, e-mail hoặc các hình thức liên lạc không mong muốn khác. Khi người dùng hoàn tất một hoặc nhiều ứng dụng được bảo vệ bằng mật khẩu, người dùng đó nên thoát khỏi (các) trang có liên quan. Nếu trình duyệt được sử dụng để truy cập các trang được bảo vệ bằng mật khẩu nói trên là trình duyệt có thể truy cập công khai, thì người dùng nên đóng toàn bộ phiên và, nếu có thể, xóa mọi bộ nhớ đệm tạm thời hoặc các khu vực khác mà mật khẩu đó có thể được lưu trữ sau khi sử dụng, và đăng xuất khỏi tất cả các ứng dụng.

2. DHA đã tích hợp các biện pháp và hệ thống bảo mật vào trong việc thiết kế, triển khai và vận hành hàng ngày của DHANTX.COM và các server và mạng cơ sở của nó.  8 Ngoài ra, DHA cũng duy trì những nỗ lực không ngừng để xác định và/hoặc chặn các hành vi xâm nhập trái phép vào DHANTX.COM, và tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây thiệt hại cho DHANTX.COM hoặc thông tin có trên đó hoặc được gửi tới đó. 9

3. Hành động sử dụng DHANTX.COM cấu thành sự đồng ý rõ ràng của Người dùng về việc giám sát của DHA đối với tất cả các hoạt động sử dụng hệ thống. Nếu việc giám sát như vậy cho thấy bằng chứng có thể có về hoạt động tội phạm hoặc bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào khác, thì nhân viên quản trị hệ thống có thể cung cấp thông tin của quý vị cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức khác, theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật.

Cookie
Các cookie là các tệp văn bản, hoặc các mục nhập trong các tệp lớn hơn, được sử dụng để phân biệt những người truy cập vào một website, và để theo dõi thông tin trong nhiều lần truy cập vào một website. DHA sử dụng các “cookie tạm thời”
 10 trên một số phần của DHANTX.COM, và các cookie tạm thời đó sẽ hết hạn khi kết thúc phiên duyệt. Website này và nói chung, không sử dụng các “cookie cố định”. 11 Tuy nhiên, nếu người dùng đăng ký sử dụng DHANTX.COM làm cổng thông tin tùy chỉnh, DHA sẽ sử dụng một cookie cố định để tạo điều kiện cho việc tùy chỉnh đó. DHA cũng có thể sử dụng các cookie cố định để hiểu sự phân bổ và các mẫu hình của các khách truy cập khác nhau và lặp lại cho các trang khác trên DHANTX.COM nhằm nâng cao khả năng truy cập của họ.

Việc sử dụng các cookie là một thông lệ tiêu chuẩn giữa các website Internet. Hầu hết các trình duyệt web trên Internet có thể được tùy chỉnh để từ chối các cookie, để chỉ chấp nhận hoặc từ chối các cookie do người dùng can thiệp, để hoặc xóa các cookie. Tuy nhiên, việc từ chối và/hoặc xóa các cookie có thể dẫn đến mất chức năng trên các trang DHANTX.COM này, vốn cần các cookie hoạt động đầy đủ. Ngoài ra, nếu người dùng đã tạo phiên bản tùy chỉnh của DHANTX.COM, thì DHA có thể tạo một cookie chứa mã nhận dạng và chỉ báo duy nhất của người dùng cho bất kỳ mô-đun nội dung tùy chỉnh nào được yêu cầu và, nếu người dùng chọn tùy chọn “nhớ tôi” để đăng nhập vào DHANTX.COM, thì cookie đó sẽ chứa mật khẩu của người dùng. Việc xóa một cookie như vậy có thể dẫn đến việc mất cài đặt cổng thông tin DHANTX.COM tùy chỉnh của một người nào đó..

 Web Bug (còn gọi là Web Beacon)

DHANTX.COM không sử dụng các web bug 12 trên các trang web của mình hoặc trong bất kỳ e-mail html nào được tạo ra bằng cách sử dụng cổng thông tin, hoặc được gửi từ DHANTX.COM, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xác định các nhu cầu hoạt động của website; để đảm bảo khả năng tương thích với công nghệ được sử dụng bởi khách truy cập của DHANTX.COM và nói chung để bổ sung và cải thiện các dịch vụ được cung cấp trên DHANTX.COM.

Trẻ em
Không có ứng dụng nào trên
DHANTX.COM thu thập thông tin một cách cụ thể từ trẻ vị thành niên hoặc tìm cách xác định xem khách truy cập có phải là trẻ vị thành niên hay không. Do đó, vì thông tin đó sẽ không được xác định cụ thể là của trẻ vị thành niên, người dùng của DHANTX.COM  nên lưu ý rằng thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà trẻ vị thành niên gửi cho DHANTX.COM sẽ được xử lý theo cách tương tự như thông tin do người lớn cung cấp và có thể bị tiết lộ công khai.

DHA tin tưởng mạnh mẽ rằng sự giám sát của cha mẹ là một yếu tố quan trọng trong việc sử dụng Internet của trẻ vị thành niên. Vì vậy, DHANTX.COM yêu cầu cha mẹ hướng dẫn con cái chưa thành niên của họ khi trẻ được yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân trực tuyến nào. DHANTX.COM còn yêu cầu trẻ em hỏi và được cha mẹ cho phép trước khi cung cấp bất kỳ thông tin trực tuyến nào.

Thông tin Chăm sóc Sức khỏe

Bất kỳ cơ quan nào tuân theo Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế năm 1996 và các quy định của nó (gọi chung là “HIPAA”) mà tạo, nhận, lưu giữ, hoặc gửi qua DHANTX.COM bất kỳ Thông tin Y tế được Bảo vệ (“PHI”) nào, như cách HIPAA định nghĩa thuật ngữ đó, sẽ phải tuân thủ theo Quy tắc về Quyền Riêng tư và Bảo mật của HIPAA.  Cơ quan này cũng phải yêu cầu các Đối tác Kinh doanh của mình, như cách HIPAA định nghĩa thuật ngữ đó, tuân thủ HIPAA thay mặt cơ quan khi mỗi Đối tác Kinh doanh đó tạo, nhận, lưu giữ hoặc gửi PHI do DHANTX.COM lưu trữ trên máy chủ. Không có nội dung nào nêu trong tài liệu này sẽ được giải thích để giảm bớt các yêu cầu tuân thủ được áp đặt bởi bất kỳ luật hiện hành hoặc chính sách của DHA nào khác.

Liên kết Bên Thứ Ba

DHANTX.COM  cung cấp các liên kết đến, và có thể được liên kết từ các cơ quan chính phủ địa phương, Tiểu bang và liên bang, và từ, hoặc đến, các website khác. Sự tồn tại và/hoặc việc cung cấp các liên kết đó không cấu thành cũng không hàm ý việc chứng thực (các) website đến hoặc đi, hoặc nội dung, quan điểm, độ chính xác, ý kiến, (các) chính sách, (các) sản phẩm, khả năng truy cập hoặc chính sách quyền riêng tư của (các) trang web điểm hoặc đi nói trên. Cũng không có bất kỳ liên kết nào giữa DHANTX.COM và website của bên thứ ba hàm ý việc bảo trợ cho website đó, hoặc người tạo ra trang web đó

Một số nội dung trên các phần của DHANTX.COM nằm trên các server do các bên thứ ba điều hành. 13 Mỗi đại lý cung cấp nội dung cho DHANTX.COM đều bị ràng buộc bởi Chính sách Quyền Riêng tư của DHA. Bất kỳ đại lý nào sử dụng máy chủ lưu trữ, ISP, ASP bên thứ ba hoặc sự kết hợp khác của các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, cung cấp nội dung hoặc ứng dụng của bên thứ ba sẽ yêu cầu bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách Quyền Riêng tư của DHA.

Sở hữu Trí tuệ

Nội dung của các trang web của DHA có bản quyền và chứa một số hình ảnh/đồ họa được cho phép sử dụng của bên thứ ba. Do đó, người dùng cần lưu ý rằng một cá nhân cần được người giữ bản quyền cho phép trước khi sao chép hoặc sử dụng hình ảnh/đồ họa từ website này.


DHA đôi khi có thể thay đổi chính sách này và có quyền thực hiện mà không cần thông báo.

Chú thích Tuyên bố về Quyền Riêng tư

1 Địa chỉ IP là một giá trị số học được gán cho một Nhà cung cấp Dịch vụ Internet, một mạng máy tính, một máy tính hoặc bộ định tuyến riêng lẻ, hoặc một tường lửa (gọi chung là “người dùng”) để các máy tính khác trên Internet có thể chuyển thông điệp Internet hoặc lưu lượng truy cập khác đến những người dùng đó. Cho đến khi hệ thống địa chỉ IP thay đổi, một địa chỉ IP sẽ có dạng XXX.XXX.XXX.XXX, trong đó X là các số từ 1 đến 9, và 0 cho một số vị trí. Thuật ngữ “người dùng” cũng có thể đề cập đến một cá nhân đã tạo tài khoản trên DHANTX.COM và bất kỳ trang con nào của nó. 

2 Tên Miền là một giá trị chữ và số đại diện cho bản dịch bằng ngôn ngữ thuần túy (Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương khác có liên quan) của địa chỉ IP được gán cho một người dùng hoặc tập hợp người dùng cụ thể. Ví dụ: nếu người dùng có địa chỉ IP là 123.123.123.123, thì Tên Miền đại diện cho địa chỉ đó có thể là WWW.HOME.COM.

3 Các mục đích tiếp thị thương mại và phi thương mại bao gồm, trong chính sách này, Thư điện tử Thương mại Không Mong muốn (thường được gọi là “SPAM” e-mail), e-mail mục tiêu cho mục đích bán sản phẩm, hoặc mua bán hoặc trao đổi thông tin có thể nhận dạng cá nhân giữa các bên thực hiện dự đoán giá trị nhận được để đổi lấy các thông tin đó.

4 Các nhiệm vụ và nghĩa vụ của DHA đối với các gia đình của mình được quy định trong các chính sách và thủ tục của nó, cũng như trong tất cả các luật liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành và có liên quan.

5  Khi DHA đang điều tra một vấn đề được báo cáo cho DHANTX.COM, thì thông tin quý vị đã gửi qua DHANTX.COM có thể được xem bởi nhiều người khác nhau. Bên cạnh các hành động khác của DHA, chúng tôi có thể nhập mà thông tin quý vị gửi vào trong cơ sở dữ liệu điện tử của mình để chia sẻ thông tin đó với các luật sư và nhân viên thực thi pháp luật của chúng tôi.

6 Theo TPIA, một số loại thông tin có thể được miễn tiết lộ công khai.

7 E-mail thường không an toàn trước việc đánh chặn. Nếu một thông tin liên lạc là rất nhạy cảm, hoặc bao gồm thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, thẻ tính phí, hoặc các thông tin cá nhân khác, thì tốt hơn là quý vị nên gửi thông tin liên lạc đó qua thư bưu điện.

8 DHA lưu giữ thông tin đăng ký của người dùng sau một “tường lửa” và hạn chế khả năng truy cập thông tin đó chỉ trong phạm vi những nhân viên có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống sản xuất. Thông tin nhạy cảm do người dùng gửi có thể được mã hóa.

9 Vì mục đích bảo mật website và để đảm bảo rằng dịch vụ này tiếp tục có sẵn cho tất cả người dùng, DHA sử dụng các chương trình phần mềm để giám sát lưu lượng mạng nhằm xác định các hành vi trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin, hoặc để gây ra thiệt hại. Các hành vi trái phép để tải lên thông tin hoặc thay đổi thông tin trên dịch vụ này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt theo Đạo luật về Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính năm 1986 và Đạo luật Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Thông tin Quốc gia, cũng như các luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương khác hiện hành.

10 Các “Cookie Phiên” hoặc tạm thời là các tệp cookie chỉ tồn tại hoặc hợp lệ trong một kết nối liên lạc đang hoạt động, được đo từ đầu đến cuối, giữa các máy tính hoặc ứng dụng (hoặc một số kết hợp của chúng) qua một mạng lưới.

11 Các cookie cố định là các tệp cookie vẫn còn trong ổ cứng của người dùng cho đến khi bị xóa hoàn toàn, hoặc cho đến khi hết hạn theo quy định của ngày hết hạn được đặt trước.

12 Một web bug là một tệp định dạng hình ảnh đồ họa (“GIF”) rõ ràng, được ngụy trang hoặc vô hình được đặt trên một trang web hoặc trong e-mail ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (“HTML”) và được sử dụng để theo dõi ai đang đọc một trang web hoặc email có liên quan. Các web bug cũng có thể được sử dụng cho các mục đích giám sát khác, chẳng hạn như lập hồ sơ của bên bị ảnh hưởng.

13 Các bên thứ ba này là các máy tính, mạng máy tính, ISP, hoặc nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (“ASP”) về bản chất là phi chính phủ và có quyền kiểm soát trực tiếp những thông tin nào được thu thập tự động, liệu các cookie có được sử dụng hay không, và cách sử dụng thông tin được cung cấp tự nguyện.