CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH (VASH)

DHA cũng tham gia vào chương trình Nhà ở Hỗ trợ Cựu Chiến binh (VASH), một chương trình do Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) xây dựng. Chương trình HUD-Nhà ở Hỗ trợ Cựu Chiến binh (HUD-VASH) kết hợp hỗ trợ tiền thuê nhà Phiếu Chọn Nhà (HCV) cho các cựu chiến binh vô gia cư với dịch vụ quản lý hồ sơ và các dịch vụ lâm sàng do Bộ Cựu chiến binh (VA) cung cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình HUD VASH, vui lòng truy cập:
HUD VASH TRỰC TUYẾN

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình VASH của DHA, vui lòng liên lạc:
VETERANS@DHANTX.COM