VIỆC LÀM + ĐÀO TẠO

Chúng tôi có các nguồn trợ giúp chuyên để giúp khách hàng chuẩn bị sẵn sàng cho công việc và tìm kiếm công việc giúp họ độc lập về kinh tế. Công việc mang lại cho con người mục đích và giúp chúng ta đạt được sự độc lập về kinh tế. DHA có một nhóm Dịch vụ Việc làm Dân cư chuyên để giúp các khách hàng của chúng tôi tìm kiếm các cơ hội việc làm và chuẩn bị sẵn sàng để thành công trong công việc.

NHÓM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BẰNG NHIỀU DỊCH VỤ, BAO GỒM:

  • Kiểm tra đánh giá kỹ năng trước khi làm việc
  • Hỗ trợ tìm việc và bố trí công việc
  • Tư vấn nghề nghiệp
  • Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng cho công việc bao gồm đào tạo về đọc viết, đào tạo nghề và đào tạo máy tính
  • Đào tạo các kỹ năng ứng phó, cải thiện bản thân và giao tiếp
  • Tư vấn tín dụng/hướng dẫn quản lý tiền
  • Hướng dẫn về giao thông công cộng
  • Giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ (dựa trên tính hội đủ điều kiện)

Để biết thêm thông tin chi tiết về Dịch vụ Việc làm Cư dân, vui lòng liên lạc:
WORKREADY@DHANTX.COM