ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với Website Chính thức của DHA Giải pháp Nhà ở miền Bắc Texas (“DHA”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU ĐÂY (“ĐIỀU KHOẢN”) TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE CỦA DHA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GỒM TẤT CẢ CÁC TRANG CON, QUÝ VỊ ĐÃ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY MÀ KHÔNG CẦN GIỚI HẠN HOẶC TIÊU CHUẨN NÀO.

I. VIỆC SỬ DỤNG DHANTX.COM CỦA QUÝ VỊ

Quý vị đồng ý chỉ truy cập và sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy chế, quy tắc và quy định liên quan đến việc quý vị sử dụng website này. Bằng việc truy cập website này, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không:

 1. sử dụng DHANTX.COM để thực hiện hành vi tội phạm hình sự hoặc khuyến khích người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể cấu thành tội phạm hình sự;
 2. sử dụng DHANTX.COM theo cách làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc khuyến khích người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự;
 3. sử dụng DHANTX.COM để mạo danh các bên hoặc tổ chức khác;
 4. sử dụng DHANTX.COM để tải lên bất kỳ nội dung nào có chứa virus phần mềm, “Trojan Horse” hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp, hoặc chương trình nào khác có thể thay đổi, làm hỏng hoặc làm gián đoạn chức năng của DHANTX.COM hoặc phần cứng hoặc phần mềm của bất kỳ người nào khác truy cập vào DHANTX.COM;
 5. tải lên, đăng, gửi email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào mà quý vị không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật hoặc mối quan hệ hợp đồng nào;
 6. thay đổi, làm hỏng hoặc xóa bất kỳ nội dung nào được đăng trên DHANTX.COM;
 7. làm gián đoạn DHANTX.COM hoặc các máy chủ hoặc mạng của trang này theo bất kỳ cách nào; hoặc là
 8. xác nhận mối quan hệ với hoặc đại diện cho bất kỳ doanh nghiệp, hiệp hội hoặc tổ chức nào khác mà quý vị không được phép xác nhận mối quan hệ đó hoặc đại diện.

DHA có quyền đình chỉ tài khoản tại DHANTX.COM và/hoặc đình chỉ quyền truy cập vào DHANTX.COM nếu DHA có lý do để tin rằng tài khoản/quyền truy cập đang được sử dụng cho bất kỳ mục đích bị cấm nào được liệt kê trong bất kỳ luật nào có liên quan hoặc thích hợp của Texas. DHA sẽ cung cấp thông báo về việc đình chỉ như vậy nếu quý vị đã cung cấp cho DHA email hoặc địa chỉ điện tử hoặc địa chỉ thư khác khi truy cập DHANTX.COM. (Thông báo sẽ được gửi cho quý vị tại (một trong) (các) địa chỉ đã cung cấp.)

II. MẬT KHẨU VÀ VIỆC BẢO MẬT TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ

 1. Quý vị đồng ý và hiểu rằng quý vị có trách nhiệm duy trì bảo mật mật khẩu được liên kết với bất kỳ tài khoản nào mà quý vị sử dụng trên DHANTX.COM.
 2. Theo đó, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ tự chịu trách nhiệm trước DHA về tất cả các hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình.
 3. Nếu quý vị biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình, quý vị đồng ý thông báo cho DHA ngay lập tức bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dhantx.com.

DHA có quyền đình chỉ tài khoản của quý vị nếu DHA cho rằng quý vị đang sử dụng tài khoản vi phạm Điều I của các Điều khoản này ở trên hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào khác.

III.  THÔNG TIN QUÝ VỊ CUNG CẤP

Để sử dụng các nội dung nhất định của DHANTX.COM, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân. Quý vị đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp cho DHA sẽ luôn chính xác, đúng và cập nhật. Để tìm hiểu cách DHA có thể sử dụng những thông tin đó, vui lòng xem lại Chính sách Quyền Riêng tư và Điều khoản Sử dụng của DHA.

IV.  SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. DHA tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của mình thực hiện điều này. Các nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu có trên hoặc hiển thị trên DHANTX.COM, và nội dung của các website được liên kết do các bên thứ ba điều hành, là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng (có thể là DHA). Tất cả các thiết kế, thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, trang, giao diện, liên kết, phần mềm, và các mục và tài liệu khác có trên hoặc hiển thị trên DHANTX.COM, và việc lựa chọn và sắp xếp chúng, đều là tài sản của DHA. Bảo lưu mọi bản quyền.
 2. Thông báo/Yêu cầu Gỡ xuống của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Nếu quý vị cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành việc vi phạm bản quyền thông qua việc hiển thị trên, hoặc việc sử dụng khác bởi DHANTX.COM, quý vị có thể gửi thông báo tuân theo DMCA bằng cách cung cấp cho DHA các thông tin sau bằng văn bản:
  1. chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc hữu được cho là bị vi phạm;
  2. bằng chứng rằng tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong một thông báo, thì là danh sách đại diện của các tác phẩm đó;
  3. bằng chứng rằng tài liệu được khiếu nại là bị vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và cần được gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập, và các thông tin đủ hợp lý để cho phép DHA xác định vị trí tài liệu đó;
  4. thông tin đủ hợp lý để cho phép DHA liên lạc với quý vị, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email, nếu có;
  5. tuyên bố rằng quý vị (và, cá nhân hoặc tổ chức mà quý vị thay mặt hành động, nếu có) thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ, hoặc pháp luật; và
  6. tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và sẽ chịu hình phạt về tội khai man, rằng quý vị được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc hữu được cho là bị vi phạm.
 3. Thông báo Phản đối DMCA Quý vị không có quyền đăng tài liệu lên DHANTX.COM trừ khi được DHA cho phép. Nếu DHA đã cho phép quý vị đăng một loạt tài liệu lên DHANTX.COM, và tài liệu cụ thể mà quý vị đăng lên đã bị gỡ xuống tuân theo DMCA, thì quý vị có thể gửi thông báo phản đối tuân theo DMCA bằng cách cung cấp cho DHA các thông tin sau bằng văn bản:
  1. chữ ký thực hoặc điện tử của quý vị;
  2. bằng chứng rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa quyền truy cập và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa quyền truy cập;
  3. tuyên bố chịu hình phạt về tội khai man rằng quý vị thực sự tin rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai tài liệu đó; và
  4. tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị, và tuyên bố rằng quý vị đồng ý với quyền tài phán của tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đối với khu vực tư pháp ở DHA, hoặc nếu địa chỉ của quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, rằng quý vị đồng ý cho bất kỳ khu vực tư pháp nào mà ở đó có quyền tài phán của DHA, và quý vị sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông báo hoặc đại diện của người đó.
 4. Quý vị xác nhận rằng nếu quý vị không tuân thủ tất cả các yêu cầu nêu trên đối với Thông báo/Thông báo Phản đối DMCA (nếu có), thì Thông báo/Thông báo Phản đối của quý vị sẽ không hợp lệ.
 5. Đại lý được Chỉ định của DHA theo DMCA cho DHANTX.COM như sau:

 

DHA Giải pháp Nhà ở miền Bắc Texas
Văn phòng Tổng Cố Vấn
3939 North Hampton Road
Dallas, Texas 75212
Qua email: legalm@dhantx.org

 

Để rõ ràng, chỉ các thông báo DMCA mới được chuyển đến Đại lý được Chỉ định. Để yêu cầu cấp phép sử dụng  tài sản trí tuệ của DHANTX.COM,vui lòng liên hệ với Văn phòng Tổng Cố Vấn theo địa chỉ legalm@dhantx.com. Để giải đáp các thắc mắc khác về DHANTX.COM, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dhantx.com.

V.  LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC CỦA DHA

DHANTX.COM có thể chứa các liên kết đến các website khác trên Internet được điều hành bởi các bên khác không phải là DHA. DHA không hàm ý phê duyệt các điểm đến được nêu, đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong các điểm đến đó, hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến nào được trình bày trong đó. Giống như DHANTX.COM, tất cả các website khác hoạt động dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của các chủ sở hữu tương ứng, những người cần được liên hệ trực tiếp để hỏi các câu hỏi liên quan đến nội dung của các website đó.

VI.  TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

 1. DHANTX.COM VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG NÀY ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀ TRUYỀN TẢI “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC ẨN Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GỒM CÁC ĐẢM BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC CÁC ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VỀ CHẤT LƯỢNG, NỘI DUNG, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH TOÀN DIỆN, TIỀN TỆ, VIỆC KHÔNG CÓ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ VIRUS MÁY TÍNH, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC THIẾU SÓT, KHÔNG CÓ VI PHẠM ĐỐI VỚI NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẶT TRÊN DHANTX.COM (DÙ BỞI DHA HOẶC BÊN THỨ BA), BAO GỒM MỌI THIẾT KẾ, THÔNG TIN, VĂN BẢN, ĐỒ HỌA, HÌNH ẢNH, TRANG, GIAO DIỆN, LIÊN KẾT, PHẦN MỀM, HOẶC CÁC TÀI LIỆU VÀ MỤC KHÁC CÓ TRÊN HOẶC HIỂN THỊ TRÊN DHANTX.COM.
 2. DHA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO (BẤT KỂ CHÚNG CÓ THỂ THẤY TRƯỚC ĐƯỢC) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DHANTX.COM VÀ/HOẶC CÁC TÀI LIỆU CÓ TRÊN DHANTX.COM CHO DÙ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRÊN DHANTX.COM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DHA HAY MỘT BÊN THỨ BA.
 3. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DHANTX.COM ĐỀU DO QUÝ VỊ TỰ QUYẾT ĐỊNH VÀ TỰ CHỊU RỦI RO. QUÝ VỊ SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA MÌNH HOẶC VIỆC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH CỦA DHA VÀ CÁC LUẬT, QUY TẮC, BIỂU MẪU VÀ BẢNG BIỂU CỦA TIỂU BANG VÀ LIÊN BANG, VÀ NHỮNG THAY ĐỔI NÀY CÓ THỂ CÓ HOẶC KHÔNG THỂ HIỆN NGAY LẬP TỨC TRONG CÁC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN CÓ TRÊN DHANTX.COM.

VII.  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Không có nội dung nào có trên hoặc hiển thị trên DHANTX.COM hoặc trong các Điều khoản này cấu thành hoặc nhằm mục đích cấu thành tư vấn pháp lý của DHA hoặc của bất kỳ ủy viên, cán bộ, nhân viên, đại lý, luật sư hoặc đại diện nào của DHA.
 2. Quý vị đồng ý rằng nếu DHA không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền pháp lý hoặc biện pháp khắc phục nào có trong các Điều khoản này (hoặc các điều khoản khác mà DHA có theo luật hiện hành), thì thiếu sót đó sẽ không được coi là sự miễn trừ chính thức các quyền của DHA và sẽ không được hiểu là một sửa đổi của các Điều khoản này.
 3. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phán quyết rằng bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ, thì nội dung đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản này. Các nội dung còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực thi hành.
 4. Các Điều khoản này, và quan hệ của quý vị với DHA theo các Điều khoản này, sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật của Tiểu bang Texas. Quý vị đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các khiếu nại được khẳng định bởi DHA hoặc để chống lại DHA phát sinh theo hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ chỉ được xét xử và quyết định tại các tòa án của Hoa Kỳ đặt tại Quận Dallas hoặc tại các tòa án của Tiểu bang Texas ở Quận Dallas.
 5. DHA có quyền sửa đổi và thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi sửa đổi đều có hiệu lực ngay khi đăng, trừ khi có quy định khác. Việc quý vị tiếp tục sử dụng DHANTX.COM sau khi đã đăng bất kỳ sửa đổi nào có nghĩa là quý vị chấp nhận điều đó. Quý vị nên truy cập định kỳ trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng hiện tại.
 6. Các Điều khoản này, và Chính sách Quyền Riêng tư của DHA cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và DHA về việc quý vị sử dụng DHANTX.COM và chúng thay thế tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc hiện nay, cho dù là bằng điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa quý vị và DHA về DHANTX.COM. Các Điều khoản này sẽ được coi là bao gồm tất cả các thông báo, chính sách, tuyên bố miễn trách nhiệm và các điều khoản khác có trong DHANTX.COM và các trang con của nó; tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản khác và các Điều khoản này, các điều khoản không nhất quán sẽ được ưu tiên theo thứ tự giảm dần như sau: (1) các Điều khoản này và Chính sách Quyền Riêng tư của DHA; và (2) các điều khoản khác có trên DHANTX.COM  và bất kỳ trang con nào của nó.