Yêu cầu Điều trần Không Chính thức

Quý vị đã nhận được Thông báo Chấm dứt Chương trình chưa?

Quý vị có thể khiếu nại quyết định của DHA về việc chấm dứt hỗ trợ nhà ở của quý vị bằng cách gửi yêu cầu một phiên Điều trần Không Chính thức cho DHA. Hãy sử dụng biểu mẫu dưới đây để hoàn thành yêu cầu.

Yêu cầu của quý vị phải được nhận trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày quý vị có thông báo chấm dứt chương trình để được quyền nhận một phiên điều trần không chính thức.

Nếu quý vị không thể gửi trực tuyến, quý vị cũng có thể gửi qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp địa chỉ dưới đây:

DHA Giải pháp Nhà ở miền Bắc Texas
Attn:  Hearing Officer
3939 N. Hampton Rd.
Dallas, TX 75212

Biểu mẫu này cần được sử dụng bởi những người tham gia chương trình Phiếu Chọn Nhà của DHA. Việc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ khiến cho biểu mẫu này vô hiệu.

Yêu cầu Điều trần Không Chính thức

  • MM slash DD slash YYYY